چرا بعضی از خودکارها جوهر پس می دهند؟

Thursday، ۲۱ Ordibehesht ۱۴۰۲

ضربه به ساچمه خودکار که بخاطر پرتاب شدن یا فشار زیاد.

استاندارد نبودن غلضت جوهر هم ممکن است باعث پس دادن جوهر شود پس خودکار استاندارد استفاده کنیم.

دمای محیط و گرما هم مضر است و همچنین نگذاشتن درپوش.