هر خودکار چقدر باید بنویسد؟

Wednesday، ۲۰ Ordibehesht ۱۴۰۲

یک خودکار چقدر باید بنویسد؟

خودکار باید حداقل 300متر، روان نویس 400متر و ماژیک معمولی 300متر.

این روی محصولات نوشته نشده است.

این دستگاه به صورت خودکار لوازم تحریر را تست می‌کند.

آزمایش نوشتار به صورت دایره ای انجام می‌شود.

با همین دایره ها و فرمولی خاص طول نگارش محاسبه می‌شود.

زاویه قرار گرفتن خودکار و میزان فشار مطابق با دست انسان برنامه ریزی می‌شود.

یک سری تنظیمات به دستگاه داده میشود مثلا سیصد متر دایره و اگر زودتر تمام شود توسط کارشناسان یادداشت می‌شود.